• مزایده داغ 2 دستگاه خودروی خارجی شرکت بزرگ (سهای عام) شامل : کیا سراتو مدل های 97 و 98