•  مزایده وسائط نقلیه خودرویی سبک و موتوری مازاد یک شرکت معتبر در تهران تا تاریخ :1402/09/08