• پراید  رنگ : نوک مدادی  مدل : 88 در سیستان بلوچستان