• مزایده  تعدادی انواع خودرو مستعمل و مازاد بر مصرف