• مزایده  وانت مزدا تیپ i 2000 برنگ آبی نفتی متالیک