• مزایده تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز خود موجود در کارخانه زمزم رشت