• مزایده  هاج بک تیبا 2 مدل 1394 رنگ :نوک مدادی متالیک