• مزایده خودروی کامیون ماک آر 611  به رنگ قرمز  ، مدل 1352