•  مزایده ارتش  فروش تعدادی از خودروهای فرسوده خود