•  مزایده ۲۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین از رده خارج و اسقاطی