• مزایده ۸ دستگاه خودروهای اسقاطی شهرستان نوشهر رویان