• مزایده ۵ دستگاه موتورسیکلت های مستعمل و از رده خارج