•  پژو 206 به رنگ نقره ای متالیک مزایده ای   مدل 1384