• مزایده فروش خودرو به تعداد ۶ دستگاه خودرو کارکرده