• مزایده واگذاری دو دستگاه خودروی مازاد شامل وانت نیسان و وانت پیکان