• مزایده یکدستگاه موتورسیکلت پیشرو سیکلت فارس 125 cdi