•  مزایده فروش تعدادی از خودروهای مازاد بر نیاز خود