• فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس  در یک موسسه تحقیقاتی