• مزایده  سواری پیکان 1600 رنگ سفید روغنی مدل 1381