• مزایده پرايد صبا سفيد  به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ريال