• مزایده  پراید تیپ 132sx مدل 1387برنگ نقره ای متالیک با سوخت بنزینی