• مزایده پرايدسايپا رنگ سفيدروغني تيپ 131sx  با مدل 1391