• مزایده خودرو سواری تندر 90  اتوماتیک  مدل وسیله نقلیه 1396