• مزایده سواری پیکان  مدل 1383 دوگانه سوز  تیپ: 1600i