• مزایده يك دستگاه اتومبيل از نوع سواری سایپا se 131