• مزایده سواری پراید مشکی  متالیک تیپ صبا GTXI دنده اتوماتیک مدل 1382