• مزایده  خودرو وانت پیکان1600 در استان کرمان مدل 1392