• مزایده پراید سایپا تیپ SE131 با رنگ سفید روغنی مدل 1398 در تهران