• مزایده خودرو کامیون بنز باری 9 تن مسقف فلزی 911 ال -آی 42