• مزایده یک دستگاه سواری پراید  سفید رنگ با مدل 1390 دارای بیمه نامه