• مزایده خودرو  پیکان وانت  مدل 1387 در شهرستان گنبد كاووس