• مزایده خودرو پرايد به رنگ بژ مدل 1385 در کرمانشاه