• مزایده سواری سمند سورن  مدل 1387، رنگ نقره ای متالیک،سوخت: بنزین