• مزایده خودروی سمند ایکس 7 مدل 90 به رنگ سفید  شهرستان بندر تركمن