• مزایده  یک دستگاه پراید  صندوق دار سفید مدل 1390