• car

توضیحات

مزایده ششدانگ مسکونی وتجاری بمساحت 916/60 مترمربع پلاك فوق داراي 589/47 مترمربع زیرزمین وفضای پارکینگ و320/64 مترمربع تجاری نه واحد و16 مترمربع بالکن تجاری و633/16 مترمربع طبقه اول وقسمتی ازطبقه هکف که باسازه فلزی وبتونی و داراي انشعابات مختلف که یک رشته برق سه فازویازده رشته برق 25 آمپروسه رشته آب وچهاررشته گازكه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک مي باشد............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

202318

استان برگزاری

تبریز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه