• car

توضیحات

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 2/48 مترمربع قطعه 5 تفکیکی واقع در زیرزمین سمت شرقی میانی محدود به حدود : حدود آپارتمان : شمالاً پنجره و دیوار پیشرفته بفضای خیابان 12 متری شرقاً : دردو قسمت اول پخ است دیوار وپنجره و لبه بالکن پیشرفته به فضای تقاطع خیابان های مجاور و فضای خیابان 24متری جنوباً اول دردو قسمت دوم شرقی دیوار ودرب ورود است براه پله مشاعی دوم در دو قسمت دوم شرقیست دیواریست به آسانسور مشاعی سوم دیواریست مشترک با آپارتمان مجاور خود چهارم دردو قسمت اول غربیست پنجره و دیواریست...........

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

201232

استان برگزاری

تهران

قیمت :

1,240,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه