• مزایده  سیستم سایپا تیپ 131 سوخت بنزین -گاز دوگانه سوز