• مزایده خودرو وانت مزدا 1383 به رنگ سرمه ای - متالیک ،و یگانه سوز