• مزایده يك دستگاه سواری سمند تیپ lxرنگ سفید مدل 1387