• مزایده  خودرو سواری وانت مزدا 1600 مدل 1371 آبی رنگ