• مزایده اداره برق تعداد دوستگاه خودرو  سواری و وانت