• car

توضیحات

ملک فوق با حدود و مشخصات ثبتی که عبارت است : شمالا:مرزیست مشترک بازمین پلاک چهارهزاروهفتصدو شش شرقا: درسه قسمت که دوم شمالیست مرزیست بجدول عمومی سیف آباد جنوبا: مرزیست به جدول مزبور غربا: یک مرزیست به جدول نامبرده 2- مرزیست مشترک با زمین پلاک چهارهزاروهفتصد وپنج می باشدکه به اعلام کارشناس ارزیاب ، ملک مورد مزایده در شمال شهر نیریز واقع گردیده که توسط دیواری بلوکی محصور شده است وشامل درختانی همچون انار، بادام،گردو بوده که وضعیت درختان مناسب ومطلوب مشاهده گردید با توجه به موقعیت جغرافیایی ونزدیکی به بافت مسکونی شهر، تعداد ،رقم ووضعیت درختان موجود ،حاصلخیزی خاک ،درآمد سالیانه ،عرف منطقه،وضعیت اقتصادی حال حاضر وروند رو به رشد املاک در سال وماههای اخیر ،تعدادی اتاق مسکونی وانباری ،مساحت 1/3هکتاری ملک ودیگر عوامل موثر بر قیمت گذاری هرمتر مربع از این ملک مبلغ یک میلیون و یکصدو پانزده هزار تومان وقیمت شش دانگ به مساحت سیزده هزار متر مربع جمعا به مبلغ چهارده میلیاردو نهصد وپنجاه میلیون ریال معادل یک میلیارد وچهارصد ونودو پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده....................

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

200146

استان برگزاری

شيراز

قیمت :

مخفی

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه