• irmozayede

توضیحات

مزایده دولتی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت دویست وچهل متر-به صورت بایر ، فاقد هرگونه مستحدثات بوده و همچنین خارج از محدوده قانونی شهر و در حریم شهر واقع گردیده اند و فاقد بیمه می باشند ، چنانچه بابت حق الاْشتراك یا حق انشعاب و مصرف و بدهی مالياتی و عوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده ، اعم از اينكه رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده ، داشته باشند و مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی ( حق الاجرا ) زائد بر مبلغ مزایده ( که بصورت نقدی وصول می گردد ) برعهده برنده مزايده می باشد و هزینه های قانونی وفق مقرّرات وصول خواهد شد...............

مزایده گذار

مخفی

کد مزایده

200098

استان برگزاری

گلستان

قیمت :

156,000,000 تومان

آموزش استفاده از وبسایت ایران مزایده

بعد از خرید اشتراک می توانید در این قسمت آدرس هارو ببینید

آگهی‌های مشابه