• مزایده سواري پراید تیپ سایپا 131SL مدل 1391 رنگ سفید