• مزایده سواری تیبا یک   مدل سال 1396سیستم سایپا با رنگ سفیدروغنی