• مزایده ششدانگ یک واحد تجاری + ششدانگ آپارتمان مسکونی