مزایده سپاه پیکان ۸۳ کولردار تمام اپشن

Auctioneer
مزایده گذار: ****0912151
Auction-code
کد مزایده: 198625
استان برگزاری: تهران
قیمت : توافقی
تاریخ انتشار: 1400/02/10
مهلت شرکت در مزایده : تمام شده است

شرح آگهی مزایده:
پیکان ۸۳بیمه یک سال فنی ۲۰ به شرط دست پایین مابقی بی رنگ

قیمت :

متن :