• مزایده ششدانگ یکباب عمارت نهاوند استان همدان( مزایده خودرو و ملک )