• مزایده 3 دستگاه ه ماشین آلات سوزوکی و ....( مزایده خودرو و ملک )